Začátek roku 2016
Novinky | 4.3.2016

V lednu a únoru 2016 jsme naimplementovali MARKTIME do kanceláří:


V uplynulých 3 měsících došlo k podstatnému rozšíření MARKTIME v následujících oblastech:

PDF merge - slučování sestav

Výstup tiskové sestavy můžete sloučit s jinou sestavou a tak pořídit jediný PDF dokument. To oceníte ve fakturaci, kdy posíláte klientovi najednou fakturu, vyúčtování a případně průvodní dopis. Funkce PDF merge jde napříč veškerými tisk.sestavami v systému.

PDF hromadný reporting

V přehledu klientů/projektů/osob/faktur/úkolů najdete nové tlačítko [Sestava (hromadně)]. Pro označené/zaškrtnuté záznamy v přehledu můžete najednou vygenerovat výstup za zvolenou tiskovou sestavu. Hromadná sestava je automaticky v PDF formátu. Tak můžete najednou pořídit fakturu pro všechny vybrané klienty. Nástroj lze kombinovat s funkcí "PDFmerge".

Vykazování hodin

V menu [Worksheet] najdete nový odkaz [Zapisovat přes KALENDÁŘ]. Toto rozhraní slouží k zapisování hodin přes přehledné kalendářové rozhraní (den, týden, měsíc). Vhodné pro situace, kdy potřebujete zapisovat hodiny s uvedením počátečního a koncového času (ale není to nutná podmínka). Stránka navíc nabízí funkci rychlého přetahování projektů nebo úkolů (drag & drop) do kalendáře.

Výchozí stránka pro zapisování úkonů obsahuje nově pravý panel, v kterém je umístěn nástroj "Časovač" (panel lze vypnout).

Menu odkaz [Zapisovat přes Timeline] jsme přejmenovali na [Zapisovat přes DAYLINE].

V dialogu pro zápis časového úkonu systém nově nabízí předvyplněnou nabídku hodin pro rychlejší zápis. Díky této funkci můžete místo ručního zápisu hodin vybrat položku z nabídky. Ruční zápis hodin je samozřejmě nadále možný. Přes odkaz [Nastavení] v dialogu úkonu si můžete tuto nabídku nastavit.

V rozhraní detailu projektu/klienta/osoby/úkolu/faktury najdete v horní části nový odkaz [Úkony], přes který se na klik dostanete na stránku [Worksheet přehled] (s automatickým filtrem na pozadí podle volaného projektu/klienta/osoby...).

Záznam úkonu lze nyní svázat i s kontaktní osobou projektu/klienta, s položkou rozpočtu nebo s dokumentem.

Úkoly

V nastavení je možné namodelovat workflow šablonu stavového mechanismu (mapa stavů a přechodů) a tu svázat s typem úkolu. Potom uživatelé posouvají úkol přes nabízené kroky do cílových stavů (dokončení/odložení/otevření úkolu apod.).

V menu najdete novou nabídku [Dispečink úkolů], která otevře rozhraní pro přehlednou práci se všemi dostupnými úkoly na jednom místě.

Založit úkol je nově možné i přes odeslání poštovní zprávy. V systému si nastavíte pravidla, že pokud dorazí zpráva na konkrétní adresu (např. helpdesk@firma.cz , ukol@firma.cz), pak systém automaticky založí nový úkol. Do příjemce v kopii je možné uvést virtuální adresu řešitele a svázaného projektu a tak se úkol sváže s výchozím okruhem řešitelů a s projektem (virtuální adresy uvedete v nastavení osoby/týmu/projektu/klienta).

Schvalování podkladů k fakturaci

V menu najdete nový odkaz [Worksheet]->[Schvalovat, připravit podklady k fakturaci], přes který zobrazíte přehledný seznam klientů/projektů/osob, u nichž čekají úkony na schvalování (za vybrané období). V tabulce je přehledná rekapitulace rozpracovaných hodin, výdajů a fixních odměn. Zde můžete vyvolat schvalování pro jeden nebo více označených projektů/klientů najednou. Tímto rozhraním jsme se snažili navrhnout maximálně univerzální prostředí pro schvalování z jednoho místa. Doposud jsme tyto rozhraní řešili přes externí pluginy na míru zákazníka.

Dialog pro schvalování úkonů nově umožňuje i hromadnou editaci sazeb, hodin/kusů a popisů. Schvalování je možné vyvolat i z worksheet přehledu/podpřehledu, když si označím jeden nebo více řádků (úkonů). Ve schvalování jsme zavedli pojem Billing dávka. Billing dávky využijete v rozsáhlejších schvalováních (nebo v multi-uživatelském schvalování), kdy potřebujete v rámci jednoho schvalování shlukovat úkony do množin (dávek). Tím reagujeme na podněty uživatelů verze 2.0, kteří byli zvyklí na původní proces vyúčtování.

Fakturace

Výběr schválených úkonů lze jedním tlačítkem vložit do již existující faktury (doposud šlo schválené úkony vložit pouze v rozhraní vybrané vybrané faktury).

Nastavení pravidel zaokrouhlování částek faktur lze nově definovat i na úrovni typu faktury nebo ve faktuře samotné. Doposud bylo možné definovat zaokrouhlování pouze jedním pravidlem na úrovni celého systému.

Nastavení typu faktury lze svázat s workflow šablonou. To zajistí, že faktury daného typu budou poháněny stavovým mechanismem workflow šablony. Přes workflow faktury si nastavíte životní cyklus faktury (především procesy schvalování a vymáhání pohledávek).

Nová funkce [Zrychlená fakturace jednou částkou]. Zjednodušený dialog pro zápis peněžního úkonu, který se ihned schválí a vyfakturuje. Vhodné pro jednoduché faktury s jedinou částkou.

V administraci měnových kurzů přidán nástroj pro automatické načítání kurzů z ČNB.

Ceníky sazeb

V nastavení ceníku sazeb lze nově definovat sazbu i napříč všemi časovými sešity.

Rozpočet projektu

V detailu projektu najdete novou záložku [Rozpočet]. Přes tento nástroj můžete zastropovat maximální výši vykázatelných hodin a výdajů v projektu. V rozpočtu hodin lze definovat tzv. "Kapacitní plán", což je objem člověko/měsíc hodin osob zapojených do projektu.

Kromě hodin můžete v rozpočtu plánovat finanční rozpočet (limit/odhad výdajů a příjmů projektu).

Operativní plánování a Kalendář

Zapisovat operativní plán je nově možné i přes klasický plánovací kalendář, podobně jako kalendářové události. V menu [Další] najdete nový odkaz [Kalendář]. V kalendáři je možné dohromady zobrazovat operativní plán, kalendářové události a termíny úkolů. Do kalendáře vstoupíte přímo i z detailu projektu/klienta/osoby (s automatickým filtrem na pozadí).

Dokumenty

Nástroj [Poznámky & Přílohy] byl rozšířen na modul [Dokumenty]. Přes dokumenty můžete řešit např. párování dodavatelských faktur k zapisovaným výdajům, agendu došlých objednávek, odeslané korespondence apod. V dokumentech lze namapovat workflow šablonu a uživatelská pole. K dispozici je napojení na systém DROPBOX, v případě zájmu o další napojení, kontaktujte nás. Nejedná se o profi DMS systém jako např. M-FILES, ale na běžnou práci to stačí.

Klienti

V nastavení klienta je možné definovat okruh oprávněných příjemců a tak mít možnost regulovat přístup k různým množinám klientů. Nad přehledem klientů (levý panel) je nový nástroj [Hromadné operace]. Hromadné operace se nabízejí i nad přehledem projektů, osob, dokumentů a úkolů.

Šablony poštovních zpráv

V dialogu pro odeslání zprávy je možné vytvářet pojmenované šablony přednstavených zpráv a přednastavených příjemců.

Workflow návrhář

Nástroj pro modelování workflow šablon byl výrazně rozšířen. Workflow šablonu lze definovat pro projekty, úkoly, klienty, dokumenty a vystavené faktury a tím řídit životní cyklus záznamů (např. různé schvalovací procesy). V návrháři lze nastavit i proces poskytovatele helpdesk systému.

Konfigurace menu [ÚVOD]

V nastavení systému je nově možnost rozšířit si aplikační menu o další odkazy. Nová menu struktura se vykreslí místo prvního odkazu [ÚVOD]. Menu položky mohou být organizovány do stromové struktury a zpřístupněny na tělo vybraným osobám nebo týmům.

Uživatelská pole

V uživ.polích je již možné definovat typ [combo] pole, jehož zdroj hodnot pochází z externí databáze. Tak např. namapujete pole "Dodavatel" na adresář z účetního systému.

4.3.2016


Autor: Jiří Theimer